کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه ای برای ارزیابی مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش در ترکیبات پلی اتیلن و پلی پروپیلن است که عموما برای کابل‌های مخابراتی و فیبر نوری استفاده می‌شود.