کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه‌ای برای آزمایش برهم کنش احتمالی بین مواد عایقی و ترکیبات پرکننده کابل‌های پر شده است.