کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روش های آزمون مواد غیر فلزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه‌ای برای مشخص کردن کیفیت رضایت بخش اجزای یک کابل مخابراتی در طول عمر در نظر گرفته برای آن است.
این آزمون فقط به عنوان آزمون انتخاب مواد در نظر گرفته می‌شود تا تضمین شود که مواد انتخاب شده برای عمر موردنظر کابل، رضایت بخش هستند. مدت انجام آزمون آن را برای آزمون‌های کنترل کیفیت معمول مناسب نمی‌سازد. یک روش مناسب برای پایش مواد اولیه در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۱۰-۵۵۲۵ : سال ۱۳۹۲ بیان شده است.