روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش‌های آزمون مواد پلیمری روکش و عایق کابل‌های الکتریکی توزیع قدرت و مخابراتی ( از جمله کابل های مورد استفاده در کشتی ها و کاربردهای دریایی) می‌باشد. این استاندارد به ویژه برای آمیزه‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن ( از جمله آمیزه های متخلخل و اسفنجی عایق ) کاربرد دارد.