روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون مواد پلیمری روکش و عایق کابل‌های الکتریکی توزیع قدرت و مخابراتی ( از جمله کابل های مورد استفاده در کشتی‌ها و کاربردهای دریایی) می‌باشد . این استاندارد به ویژه برای روکش و عایق پلی اولفین کاربرد دارد.