کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی

هدف از تدوین این استاندارد، شرح روش آزمون برای یک آزمون پیچش پس از کهنگی حرارتی در هوا است. این روش آزمون به ویژه برای عایق بندی از جنس پلی الفین در کابل‌های مخابراتی کاربرد دارد.
این آزمون برای عایق بندی‌های پلی الفین در کابل های پرنشده و در هسته های خشک برای کابل‌های پرشدهای در نظر گرفته شده است که در آن ضخامت دیواره عایق بندی برابر با ۰/۸mm یا کمتر باشد.