کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی

هدف از هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش انجام آزمون برای اندازه گیری شاخص جریان مذاب آمیزه های پلی اتیلن (MFI) می‌باشد.