کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی

هدف از تدوین این استاندارد، شرح رویه آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول در شکست پس از آماده سازی در دمای افزایش یافته است. این روش مخصوص ترکیبات پلی اتیلن و پلی پروپیلن است.
این آزمون برای نمونه هایی از کابل‌های پر شده دارای عایق بندی‌های پلی الفین با ضخامت دیواره عایق بندی بیشتراز ۰/۸mm و برای غلاف های پلی الفین که در تماس مستقیم با ترکیب پرکننده هستند، کاربرد دارد.