کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی

هدف از تدوین این استاندارد، شرح رویه آزمون پیچش پس از آماده سازی در دمای افزایش یافته است. این روش مخصوص ترکیبات پلی اتیلن و پلی پروپیلن است.
این آزمون برای نمونه‌هایی از کابل های پر شده دارای عایق بند‌‌های پلی الفین با ضخامت دیواره عایق بندی برابر با ۰/۸mm. یا کمتر کاربرد دارد.