کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های انجام آزمون برای اندازه گیری میزان دوده اضافه شده در آمیزه های پلی اتیلن و پلی اولفین برای مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش است.
این روش‌ها برای آمیزه‌های هالوژنی مناسب نمی باشد.
روش الف تنها برای آمیزه‌های پلی اتیلن و پلی پروپلین مناسب است.
روش ب برای آمیزه های پلی اولفین مناسب است.