کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی

هدف از تدوین این استاندارد بیان روش های انجام آزمون تعیین پراکندگی دوده است که به طور خاص در آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپلین از جمله آمیزه‌های متخلخل و اسفنجی با پوسته صلب عایق کاربرد دارد.