عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خواص فیزیكی و الكتریكی پلاستیك ها می باشد به طور كلی خواص فیزیكی و الكتریكی پلاستیك‏ ها تحت تاثیر دما و رطوبت نسبی بوده به گونه‏ ای كه این عوامل از نظر فیزیكی بر نتایج آزمون‏ ها تاثیرات می‏گذارند. برای اینكه مقایسه ‏های قابل اطمینانی از مواد مختلف و در آزمایشگاه‏ های مختلف بدست آید لازم است كه شرایط رطوبتی و نیز دمایی كه آزمونه‏ های این مواد قبل از آزمایش و درطول آزمایش در معرض آنها قرار می‏گیرند استاندارد شوند. این عملیات روش هایی برای آماده سازی پلاستیك‏ ها (اگر چه نیازی به موازنه نیست‏) قبل از انجام آزمایش را معین كرده و شرایطی كه آزمون‏ ها باید تحت آنها انجام پذیرند را معین می‏نماید.
این استاندارد سعی ندارد كه كلیه موارد ایمنی (اگر چنین مواردی وجود داشته باشد) را در رابطه با استفاده از آن مدنظر قرار دهد بلكه این مسئولیت استفاده كنندگان از استاندارد است كه موارد ایمنی و بهداشتی مربوطه را مشخص نموده و قابلیت بكارگیری و محدودیت‏ های آنرا قبل از استفاده از آن تعیین نماید.