ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد ، تعيين الزامات عمومی سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با بافتی از الیاف شیشه‌ای و با پوششی از رزین یا وارنیش است.
گستره ابعاد نامی هادی در برگه ویژگی‌های مربوطه تعیین شده است.
به هنگام ارجاع به سیم‌های سیم پیچی تحت پوشش این استاندارد، اطلاعات زیر به واحدهای اجرایی کنترل کننده به طور تشریحی همراه با درخواست نامه ارائه می‌شود:
- شماره استاندارد ملی ایران
- ابعاد نامی هادی ( ضخامت × پهنا ) بر حسب میلیمتر.
- رده رو کش و پوشش الیاف شیشه ای .
مثال : آ Grade 2G2.00 ×4.00 – 40 - 6998 شماره استاندارد ملی ایران
که در آن 4.00 پهنا و2.00ضخامت می باشد.
روکش باید از رده های ضخامت مختلفی به شرح زیر تشکیل شود :
- رده ۱ BGL برای هادی بدون لاک با یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده.
- رده ۲ BGL برای هادی بدون لاک با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده.
- رده ۱BGL۱ برای سیم های لاکی از رده ۱ با یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۱ BGL ) .
- رده ۲BGL۱ برای سیم های لاکی از رده ۱ با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۲ BGL ) .
- رده ۱BGL۲ برای سیم های لاکی از رده ۲ یا یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۱ BGL ) .
- : رده ۲BGL۲ برای سیم های لاکی از رده ۲ با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۲ BGL ) .