ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین یا وارنیش است . گستره قطرهای نامی هادی در برگه ویژگی های مربوطه تعیین شده است .
به هنگام ارجاع به سیم‌های سیم پیچی تحت پوشش این استاندارد، اطلاعات زیر به واحدهای اجرایی کنترل کننده به طور تشریحی همراه با درخواست نامه ارائه می‌شود:
- شماره استاندارد ملی ایران
- ابعاد نامی هادی ( ضخامت × پهنا ) بر حسب میلیمتر.
- رده رو کش و پوشش الیاف شیشه ای.
روکش باید از رده های ضخامت مختلفی به شرح زیر تشکیل شود :
- رده ۱ GL برای هادی بدون لاک با یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده.
- رده ۲ GL برای هادی بدون لاک با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده.
- رده ۱GL۱ برای سیم های لاکی از رده ۱ با یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۱ GL ) .
- رده ۲GL۱ برای سیم های لاکی از رده ۱ با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۲ GL ) .
- رده ۱GL۲ برای سیم های لاکی از رده ۲ یا یک لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۱ GL ) .
- : رده ۲GL۲ برای سیم های لاکی از رده ۲ با دو لایه از الیاف شیشه ای بافته شده (۲ GL ) .