ویژگیهای انواع خاصی از سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه ای پلی استر آغشته به رزین یا لاک یا بدون آغشته شدن به آن‌ها، است.
مقدار ابعاد نامی هادی در برگه مشخصات مربوطه اورده شده است.