ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم مسی گرد لاکی لحیم پذیر مخصوص سیم پیچی با پوشش دو لاک و طبقه حرارتی ۱۵۵ است. پوشش زیرین بر پایه رزین پلی یورتان است که این پوشش ممکن است اصلاح شده باشد، مشروط بر این که مشخصات شیمیایی خود را حفظ کرده و تمام الزامات مورد نیاز سیم را برآورده سازد. پوشش دوم بر پایه رزین پلی آمید است.
یاد آوری - رزین اصلاح شده رزینی است که تغییر شیمیایی در آن ایجاد شده باشد، یا شامل یک یا چند افزودنی باشد که موجب بهبود عملکرد خاص یا بهبود مشخصه‌های کاربردی رزین شود، گستره قطرهای نامی هادی تحت پوشش این استاندارد به شرح زیر می‌باشد:
- رده ۱: ۰/۰۵۰mm تا و خود ۱/۶۰۰mm
- رده ۲: ۰/۰۵۰mm تا و خود ۱/۶۰۰mm.
قطرهای نامی هادی در بند ۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۰-۶۹۹۸ مشخص شده است.