ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم سیم پیچی مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده‌ای از الیاف شیشه‌ای و پوششی از رزین یا وارنیش، شاخص حرارتی ۱۸۰ می‌باشد.
یاد آوری - آزمون شوک حرارتی برای این نوع از سیم کاربرد ندارد و بنابراین دمای شوک حرارتی را نمی‌توان تعیین نمود. در نتیجه، نمی توان طبقه حرارتی را بر اساس الزامات شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص کرد گستره ابعاد نامی هادی تحت پوشش این استاندارد به شرح زیر است:
- پهنا: حداقل ۲/۰mm حداکثر ۱۶/۰mm
- ضخامت: حداقل ۰٫۸۰mm حداکثر ۵/۶۰mm.
دسته بندی‌های مشخص شده پهنا و ضخامت و همچنین نسبت پهنا به ضخامت، در استاندارد ملی ایران شماره ۴- ۰ - ۶۹۹۸ مشخص شده است.