ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم سیم پیچی مسی تخت بدون لاک یا با لاک رده ۱ یا ۲، به هم تابیده با الیاف شیشه ای، شاخص حرارتی ۱۸۰ می‌باشد.
یادآوری - آزمون شوک حرارتی برای این نوع از سیم کاربرد ندارد و بنابراین دمای شوک حرارتی را نمی‌توان تعیین نمود. در نتیجه، نمی‌توان طبقه حرارتی را بر اساس الزامات شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص کرد.