ویژگیهای انواع خاصی ازسیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های سیم مسی تخت مخصوص سیم پیچی بدون لاک یا با لاک از رده ۱ یا رده ۲، با بافتی از الیاف شیشه ای و پوشش دار با شاخص حرارتی ۲۰۰ می‌باشد.
یادآوری - برای این نوع سیم، آزمون شوک حرارتی کاربرد ندارد، بنابراین دمای شوک حرارتی قابل تعیین نیست. در نتیجه طبقه حرارتی را نمی‌توان بر اساس الزامات شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص کرد.