ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک، با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر، با یا بدون پوششی از رزین یا وارنیش، با شاخص حرارتی ۲۰۰ می‌باشد.
یادآوری - برای این نوع سیم، آزمون شوک حرارتی کاربرد ندارد، بنابراین دمای شوک حرارتی قابل تعیین نیست. در نتیجه طبقه حرارتی را نمی‌توان بر اساس الزامات شاخص حرارتی و دمای شوک حرارتی مشخص کرده گستره ابعاد نامی هادی که توسط این استاندارد پوشش داده می‌شود، به قرار زیر است:
- پهنا: حداقل ۲/۰mm حداکثر ۱۶/۰mm
- ضخامت حداقل ۰/۸mm حداکثر ۵/۶۰mm
نسبت‌های مشخص شده از پهنا و ضخامت، که نشان دهنده نسبت پهنا به ضخامت می‌باشند، مطابق استاندارد IEC 60317-0-8 هستند.