ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون برای پودرهای پوششی گرما سخت مطابق با تعریف ارائه شده در زیر بند 3.7 استاندارد 1-60455 IEC: ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی- قسمت ۱: تعاریف و الزامات عمومی است. آزمون‌ها مربوط به مواد قبل از عمل آوری و مواد به شکل عمل آوری شده است.