اتصالات و لوله های پلاستیکی -سه راهه انشعابی از جنس پلی اتیلن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمونی برای مقاومت ضربه سه راهه انشعابی پلی اتیلن (PE) است.
این استاندارد ملی برای سه راهه انشعابی از جنس پلی اتیلن در انتقال سیالات کاربرد دارد.
یادآوری - این استاندارد برای شیر پلی اتیلن هنگامی که با لوله به روش جوشی متصل است کاربرد دارد.