مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصطلاحات و تعاریف مربوط به فیلم‌های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی و ارائه الزامات کلی است که این نوع فیلم‌ها باید برآورده کنند.
این استاندارد برای فیلم‌های پلاستیکی با اهداف الکتریکی کاربرد دارد.