مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین استاندارد، تعیین الزامات برای فیلم‌های پلی پروپیلن دو محورهای است که دارای سطح صاف یا زیر هستند و در صورت نیاز برای فلزکاری در خلاء جرقه گیری شده اند. این فیلم‌ها به عنوان دی الکتریک در خازن‌ها به کار می‌روند.