مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین استاندارد، تعیین الزامات برای فیلم ترافتالات پلی اتیلن (PET) دو محوره متعادل شده برای عایق الکتریکی است.