ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزاماتی برای فیلم‌های پلی کربنات مورداستفاده برای عایق بندی الکتریکی است.