ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات فیلم‌های پلی ایمیدی زیر با یا بدون روکش‌های فلوئورو اتیلن پروپیلن (FEP) با قابلیت نشت بندی حرارتی است.
برگ ۴: الزامات فیلم های پلی ایمیدی بر پایه پلی ( p' , p - N ' , N - اکسی دی فنیلن پیروملیتیمید).
برگ ۵: الزامات فیلم های پلی ایمیدی بر پایه پلی ( p- N ' , N - فنیلن بی فنیل تترا کربوکسیل ایمید).
برگ ۶: الزامات فیلم های پلی ایمیدی بر پایه پلی ( p' , p - N ' ,N - اکسی دی فتیلن بی فنیل۔ تتراکربوکسیل ایمید).