ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات کوپلیمرهای تترا فلوئورواتیلن (TFE) و هگزا فلوئورو پروپیلن (HFP) است که به طور قراردادی فلوئورواتیلن-پروپیلن (FEP) نامیده می‌شود. این کوپلیمرها به صورت فیلم، با یا بدون عمليات سطح برای ایجاد ویژگی سخت شوندگی و نشت بندی حرارتی به کار می‌رود.