فیلم های پلاستیکی برای کابردهای الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به فیلم‌های پلی اتیلن نافتالات (PEN) دو محوره متعادل شده است که به عنوان عایق الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موادی که مطابق با این ویژگی ها هستند، مناسب ترازهای محرز شده عملکردی هستند. به هر حال، توصیه می‌شود انتخاب یک ماده توسط مصرف کننده برای یک کاربرد خاص، فقط بر اساس این ویژگی‌های نباشد، و بر اساس الزامات واقعی لازم که برای عملکرد مطلوب در کاربرد مورد نظر لازم هستند، انجام شود.
هشدار ایمنی: مسؤلیت اطمینان از کاربرد ایمن روش‌های ذکر شده یا ارجاع داده شده در این استاندارد بر عهده کاربر است.