مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات نوارهای PVC با چسب حساس به فشار است.
موادی که با این مشخصات مطابقت داشته باشند، سطح معینی از عملکرد را برآورده می‌سازند. هر چند، انتخاب نوع ماده توسط کاربر باید بر اساس نوع کاربرد مورد نظر صورت گیرد و تنها مبتنی بر مشخصات این استاندارد نباشد.