بسته بندی سیم های سیم پیچی

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 2001 :2-5-IEC60264 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات قرقره‌های تحویلی استوانه ای شکل بازگشت پذیر با لبه‌های مخروطی ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی می‌باشد.