کار با برق -لوله های توخالی عایقی برای کاربردهای الکتریکی

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 2000 :IEC 61235: 1993 + Cor1 : 1999 +Cor2 تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌های توخالی عایقی برای کاربردهای الکتریکی می‌باشد. این استاندارد برای لوله‌های توخالی عایقی ساخته شده از مواد مصنوعی کاربرد دارد. این لوله‌ها جهت ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم هایی که با ولتاژ بالای ۱kV کار می کنند، می‌باشند.
جزئیات آزمون‌های بست‌ها و وسایل مربوط به بخش های انتهایی لوله‌های توخالی یا كل ابزارها در استانداردهای فنی مجزایی ارائه شده است.