کار با برق-لوله های لاستیکی عایقی با بست برای استفاده به همراه تجهیزات و ابزارهای هیدرولیکی

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2003 :IEC62237 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌های لاستیکی عایقی غیر ثابت و دارای بست، می باشد. این لوله های لاستیکی با تجهیزات و ابزارهای هیدرولیکی استفاده می‌شوند و برای کار با برق در ولتاژهای نامی بیش از ۱kV مؤثر در فرکانس نامی به کار می‌روند.
در این استاندارد، استفاده از این لوله‌های لاستیکی در حالت DC پوشش داده نمی‌شود
. لوله های لاستیکی عایقی دارای بست، برای ایجاد اتصال بين ابزار هیدرولیکی و پمپ که در پتانسیل های مختلفی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌های لاستیکی به عنوان جزء ثابت وسایل کار با برق (به عنوان مثال افزار هوایی) در نظر گرفته نمی‌شوند. همچنین آن‌ها می‌توانند با فشار کمی متصل و یا جدا شوند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند مستقیما توسط کاربر برداشته یا گذاشته شوند.