ترمیستورهای پلیمری -مستقیما گرم شده با تابع پله ای حرارتی مثبت

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 2009 :1.IEC 62319- 1 : 2005 + Corr تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، شرح اصطلاحات و تعاریف و روش‌های آزمون برای ترمیستورهای پلیمری مستقیما گرم شده با تابع پله‌ای حرارتی مثبت، از نوع عایق شده و عایق نشده است که عموما در کاربردهای محدود کننده جریان و حفاظت اضافه جریان به کار می‌روند.
این استاندارد اصطلاحات و تعاریف، رویه‌های بازرسی و روش‌های آزمون مورد استفاده در مشخصات تشریحی برای تایید کیفیت و ارزیابی کیفیت قطعات الکترونیک را تعیین می‌کند.