اندازه گیری درجه ویسکومتری متوسط پلیمریزاسیون مواد عایق الکتریکی سلولزی نو و کهنه

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 60450: IEC2007 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک روش استاندارد جهت تشخیص درجه ویسکومتری متوسط پلیمریزاسیون ( DPV) مواد عایق الکتریکی سلولزی نو و کهنه می‌باشد. این روش ممکن است برای تمام مواد عایق الکتریکی سلولزی از قبیل آنهایی که در ساخت ترانسفورماتور، کابل یا خازن استفاده می‌شوند، به کار رود.
روش‌های شرح داده شده همچنین می توانند برای تعیین ویسکوزیته ذاتی کاغذهای کرافت اصلاح شده شیمیایی استفاده شوند، به شرطی که به طور کامل در حلال انتخاب شده حل شوند. در صورت استفاده از این روش برای کاغذهای کرافت بارگذاری شده، باید جوانب احتیاط رعایت شود.
یادآوری - در یک نمونه از ماده، تمام مولکول های سلولز درجه پلیمریزاسیون مشابهی ندارند، به طوری که مقدار متوسط اندازه گیری شده به وسیله روش‌های ویسکومتری لزوما مشابه مقداری که به عنوان مثال از روش‌های فرامرکز گزیری یا اسمزی به دست می‌آید، نیست.