انتخاب و تعیین ابعاد مقره های فشار قوی جهت استفاده در شرایط وجود آلودگی

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 3: 2008-IEC / TS 60815 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش انتخاب مقره‌های پلیمری برای سیستم های ac و تعیین اندازه‌های مناسب آن‌ها با توجه به آلودگی برای استفاده در سیستم‌های فشار قوی می‌باشد. این استاندارد، اصول و راهنمایی‌های مشخصی را برای ارائه یک قضاوت آگاهانه درباره رفتار احتمالی یک مقره معین در محیط‌های آلودگی مشخص، ارائه می‌دهد. مفاد این استاندارد مبتنی بر مدارک [۱] و [۲] از استاندارد بین المللی CIGRE 33.13 TF 01است. این مدارک، یک مکمل مفید برای این استاندارد جهت مطالعه عمیق تر درباره عملکرد مقره های تحت آلودگی می‌باشند.
این استاندارد اثرات برف یا یخ را بر روی مقره های آلوده مورد بررسی قرار نمی‌دهد. اگرچه این موضوع به وسیله مدرک [۳] CIGRE مورد بررسی قرار گرفته است، اما دانش فعلی بسیار محدود و تجارب عملی نیز بسیار پراکنده است.
هدف این استاندارد، فراهم کردن این توانایی برای کاربر است تا:
فاصله خزشی ویژه یکپارچه (USCD) مرجع را با استفاده از کلاس شدت آلودگی محل (SPS) تعیین کند.
مشخصات مناسب را انتخاب کند.
ضرایب تصحیح برای ارتفاع، شکل مقره، اندازه و موقعیت مقره و غیره را به مقدار مرجع USCD اعمال نماید.