طناب -طناب گیس بافت دوتایی از جنس الیاف پلی استر-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای طناب گیس بافت دوتایی از جنس پلی استر و طناب گیس بافت دوتایی با استحکام بالاتر( hs) تهیه شده از همان جنس و قوانین مربوط به نام گذاری (نشان گذاری) آن‌ها می‌باشد.