نساجی- الیاف بشرساخت- تعیین فاکتورهای شکل در مقطع عرضی

هدف از تدوین این استاندارد، شرح روشی برای تعیین فاکتورهای شکل در مقطع عرضی الياف بشر ساخت می‌باشد.