نساجی-الیاف کربن - اندازه گیری مقاومت اکسایشی گرمایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری کاهش وزن الیاف کربن که در معرض هوای داغ محیط قرار گرفته و به عنوان وسیله ای برای توصیف مقاومت اکسایشی آن‌ها و وسایل مربوطه است، می‌باشد.
این استاندارد برای اندازه گیری مقاومت اکسایشی الیاف کربن به عنوان وسیله ای برای انتخاب پایدارترین الیاف موجود در سیستم های مرکب تقویت شده با الیاف در دمای بالا کاربرد دارد.
این استاندارد برای کنترل کیفیت، ویژگی‌های مواد و همچنین انجام تحقیق و توسعه در مورد الیاف کربن اصلاح شده کاربرد دارد.