طناب-طناب های 3،4،8،12رشته ای از جنس الیاف پلی آمید-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و قواعد نشانه گذاری طناب های ۳ رشته‌ای مهار تابیده، رشته‌ای تابیده اتصال، ۸ و ۱۲ رشته‌ای گیس باف از جنس الیاف پلی آمید برای مصارف عمومی می‌باشد.