نمد از رشته های بریده شده الیاف شیشه برای تقویت پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری زمان صرف شده برای گسیختگی پیوند میان رشته‌های بریده شده نمد از جنس الیاف شیشه، مورد استفاده برای تقویت پلاستیک‌ها، با استفاده از یک بار کششی است، زمانی که در محلول استیرن غوطه ور شده‌اند.