پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقاومت خمشی منسوجات روکش شده با لاستیک یا پلاستیک در حالت تا شده است. این استاندارد، فقط برای محصولاتی که می‌توانند در دستگاه آزمون مورد استفاده بسته شوند و محصولاتی که تای ایجاد شده در آزمونه بتواند در طول آزمونه به سمت جلو و عقب حرکت کند، کاربرد دارد.