نساجی-پارچه های تهیه شده از الیاف شیشه ، روکش شده با پلی تترافلورواتیلن (ptfe) -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های پارچه های تهیه شده از الیاف شیشه روکش شده با پلی تترافلورو اتیلن( PTFE ) است که دارای مصارف الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی می‌باشد.
این استاندارد برای پارچه شیشه ای آغشته، روکش و یا زینتر (سخت شده) با PTFE در هر دو طرف به ضخامت اسمی mmp حداکثر ۰/۳۱۸، کاربرد دارد.
این استاندارد برای پارچه های روکش شده با PTFE با ضخامت بیش از ۰/۳۸۱mm، روکش شده با PTFE یک طرفه و یا موادی که به عنوان لایه در منسوجات لایه گذاری (مطبق شده) مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاربرد ندارد.
در هر جا که پارچه شیشه ای توضیح داده شده منظور پارچه تهیه شده از الیاف شیشه می‌باشد.
در متن این استاندارد به جای پلی تترافلورو اتیلن از نماد PTFE استفاده می‌شود.
در متن این استاندارد منظور از پارچه زمینه پارچه‌های روکش شده با PTFE با ضخامت بیش از ۰/۳۸۱mm می‌باشد.