نساجی - شورت پلاستیکی کودکان یک لا و چند لا- ویژگی ها و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، بسته بندی و نمونه برداری از شورت‌های پلاستیکی کودکان به صورت یک لاو چندلا می‌باشد.