پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های پارچه های روکش شده با قابلیت عبور بخار آب و سایر بخارات است که در البسه مقاوم در برابر آب مورد استفاده قرار می گیرد. در این استاندارد روش تولید البسه بیان نمی‌گردد. اگرچه مقادیر مربوط به ویژگی‌های فیزیکی نفوذ آب در البسه نهایی نباید کمتر از مقادیر مربوط در پارچه مصرفی باشد.
یاد آوری - سیستم نماد گذاری روکش‌های پلیمری مورد استفاده در تولید پارچه های روکش شده در جدول ۱ مشخص شده است.