نساجی -تعیین دمای ذوب الیاف مصنوعی -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش آزمون برای تعیین دمای ذوب الياف، نخ و ریسمان‌های گرمانرم، است.
روش ۱ برای تعیین دمای ذوب مخلوطی از الياف چندجزئی استفاده می شود، ولی روش ۲ تنها برای تعیین دمای ذوب اليافی تک جزئی استفاده می‌شود.
روش ۱، با دستگاه گرماسنج رویشی افتراقی (DSC)، تغییرات در ظرفیت گرمایی را اندازه گیری و انتقال شیشه ای، ذوب بلوری و تخریب حرارتی گرماگیر را تعیین می‌کند. روش ۲، روش چشمی ذوب، هر تغییری که به عنوان انتقال از حالت جامد به مایع به صورت چشمی به نظر می‌رسد، تعیین می‌کند.
با توجه به تفاوت‌هایی که در اندازه‌گیری هرروش آزمون وجود دارد، نمی‌توان نتایج حاصل از روش ۱ و روش ۲ را مقایسه کرد.