روشهای آزمون پای پوشهای لاستیکی و پلاستیکی

این استاندارد در بردارنده روش‏‌هایی برای آزمون ویژگی‏‌های مورد نیاز پای‏پوش‌‏های لاستیكی و پلاستیكی می‌‏باشد .