نساجی ـ نخ و الیاف ـ نخ پلی آمید 6 و6-6BCF مورد مصرف در کفپوشهای نساجی

هـدف از تـدوین این اسـتاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری نخ BCF1 پلی آمید2 6 و 6-6 مورد مصرف در نخ خاب انواع كفپوش نساجی از قبیل موكت تافتینگ و فرش ماشینی می‌باشد.