نساجی-نخ های دوخت صنعتی از الیاف مصنوعی یا مخلوط با الیاف طبیعی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری‌، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری نخ دوخت صنعتی تهیه شده از الیاف مصنوعی و یا مخلوط با الیاف طبیعی می‌باشد.
در این استاندارد نیروی پارگی نخ های دوخت با در نظر گرفتن شماره برچسب و برای نخ‌های مورد مصرف در دوخت پوشاک، ویژگی‌های مربوط به ثبات رنگ و جمع شدگی در برابر آب جوش تعیین گردیده است.