نساجی-تعیین تعداد چین الیاف مصنوعی غیر یکسره-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تعداد چین الیاف مصنوعی غیر یکسره می‌باشد. این استاندارد برای کلیه چین‌هایی که به صورت دو بعدی بوده و دارای شکل سینوسی می‌باشند کاربرد دارد.
یاد آوری ۱- فرآیندهای تولید نخ با عملیات انجام شده بر روی نخ‌های مصنوعی می‌توانند چین الیاف را تحت تاثیر قرار داده یا در آن‌ها تغییر ایجاد کنند. بنا بر این تعداد چین الیاف نخ‌های ریسیده شده نسبت به تعداد آن، قبل از فرایندهای تولیدی با عملیاتی می‌تواند متفاوت باشد.
یادآوری ۲- واژه چین، جعد، فر و موج نیز گفته می‌شود .